Istorija Ekološko društvo “Arkus”

Logo Ekološkog društva ”Arkus”

Logo Ekološkog društva ”Arkus”

Ekološko društvo “Arkus” svoj rad je započelo 1988. godine kao sekcija Saveza mladih, na inicijativu učenika gimnazije iz Bačke Topole. Narednih godina broj članova se naglo povećavao, a pored srednjoškolaca i studenata i starije generacije su se zainteresovale za rad sekcije.

Od 1991. godine Ekološko društvo “Arkus” deluje kao samostalna, nevladina organizacija. Statutom određeni, primarni ciljevi Društva su razvijanje ekološke svesti kod mladih, odnosno zaštita životne sredine i zaštita prirode. U okviru organizacije funkcionišu sekcije koje se bave različitim naučnim granama i to: ornitologijom, botanikom, entomologijom i arahnologijom. Rad Društva odvija se na više koloseka. U cilju obaveštavanja i informisanja građana organizuju se naučno-obrazovna predavanja, na kojima se stručnjaci bave aktuelnim ekološkim, kao i problemima koji se tiču zaštite prirode i životne sredine. U ED “Arkus” posebna pažnja se posvećuje deci i omladini, sa naglaskom na ekološko obrazovanje. Skoro tri decenije duga tradicija u održavanju letnjih ekoloških kampova, zimska serija predavanja, likovni i književni konkursi, aktivnosti namenjene predškolskom uzrastu, služe tome da se buduće generacije nauče i vaspitaju da žive u skladu sa prirodom. Većina spomenutih akcija se i dalje redovno organizuje. Pored navedenog, članovi Društva učestvuju u radu različitih konferencija, seminara i kampova, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Aktivnosti u kampu (Photo: Szekula Veronika)

Aktivnosti u kampu (Photo: Szekula Veronika)

ED “Arkus” redovno organizuje i konkretne akcije za uređenje i čišćenje grada, a takođe, kao nevladina organizacija učestvuje u rešavanju različitih stručnih, administrativnih i organizacionih problema koji se javljaju u pogledu lokalnih zaštićenih prirodnih dobara. Naravno, ne sme se izostaviti sve obimniji naučno-istraživački rad članova Društva, pri čemu se sakupljeni podaci šalju nadležnim ustanovama (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Prirodnjački muzej u Beogradu, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Univerzitet u Novom Sadu).

Ekološko društvo“Arkus” broji preko 100 članova, međutim, aktivnih članova je znatno manje, među kojima su pretežno studenti, ali ima i učenika osnovne škole, diplomiranih biologa, inženjera poljoprivrede, informatičara i pripadnika drugih struka.