Aktivno u zaštiti kukuvije

Ornitološka sekcija Ekološkog društva ”Arkus” ove godine je zabeležila nove uspehe na polju zaštite kukuvije. Zahvaljujući sredstvima koja je putem konkursa obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, tokom jeseni omogućene su aktivnosti u cilju zaštite kukuvije, od kojih je prvi korak bila procena stanja populacije ove prilično povučene vrste sove. Procena je prvenstveno obavljena u naseljima opština Bačka Topola i Mali Iđoš, međutim, teren je proširen na bliža sela i salaše susednih opština, tako da je aktivnostima, u celosti ili samo delimično, obuhvaćeno šest opština. Volonteri ED ”Arkus” naglasak su stavili na pretragu crkvi, napuštenih i nenaseljenih salaša, kao i dvorišta većih gazdinstava, jer su u ovoj oblasti ovakva mesta najprivlačnija kukuvijama i predstavljaju potencijalna mesta za njihovo gnežđenje. Paralelno sa procenom stanja populacije kukuvije obavljeni su i razgovori sa brojnim vlasnicima i rukovodiocima gazdinstava, pri čemu su razmotrene mogućnosti za zaštitu ove vrste sove u skladu sa uslovima na datim gazdinstvima.

Veštačka duplja za gnežđenje kukuvije (Photo: Sihelnik József)

Veštačka duplja za gnežđenje kukuvije (Photo: Sihelnik József)

Nakon procene stanja na terenu usledile su aktivnosti koje predstavljaju direktne mere zaštite. Takođe, uzeto je u obzir i eventualno prisustvo drugih vrsta (slepih miševa) koje se svrstavaju u ovdašnje prirodne vrednosti. Uzevši u obzir sve sakupljene informacije, usledio je odabir mesta pogodnih za gnežđenje kukuvije, kao i razmatranje o prilagođavanju pojedinih objekata kako bi se stvorili uslovi za gnežđenje. U sklopu projektnih aktivnosti izrađeno je 25 veštačkih duplji za gnežđenje kukuvija, pri čemu je deo duplji već montiran u odgovarajućim objektima, a montiranje preostalih je u toku. Veštačke duplje su uglavnom montirane u senicima na salašima, na tavanima objekata u sklopu gazdinstava, kao i na tavanima i u tornjevima crkava.

U sklopu projekta, stručna lica Ekološkog društva ”Arkus” održala su i predavanja o važnosti i značaju zaštite kukuvije. Organizovanje predavanja i pratećih foruma na ovu temu i dalje su u toku i potrajaće do proleća sledeće godine.


G l a v n i  p o k r o v i t e l j

Republika Srbija

Ministarstvo zaštite životne sredine

Podelite sa nama Vaše mišljenje